PAR DIGIS

Par DIGIS

GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Vārds

Digitālo prasmju alianses izveide, lai uzlabotu digitālo prasmju uzlabošanu
Programmēšanas kompetences uzlabošanai. DigiS

Partnervalstis

Čehija, Latvija, Spānija, Austrija, Slovākija.

Kopējais budžets

858.439,00 EUR

Projekta periods

01.01.2021 – 31.12.2023

Programma

Erasmus+

PROJEKTA MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Projekts palielinās profesionālās izglītības sniedzēju spēju labāk pielāgoties digitālajai pārejai. Vispārīgais mērķis ir harmonizēt IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) sektora izglītību ar darba tirgus vajadzībām.

Pirmais uzdevums ir jauna Eiropas profesionālās kvalifikācijas standarta izveide šādām profesijām:

  1. Dronu programmētājs un operators.
  2. Virtuālās realitātes lietojumprogrammu programmētājs un izstrādātājs.

Projekta laikā tiks noteiktas un aprakstītas nepieciešamās digitālās prasmes, balstoties uz tirgus pieprasījumu. Tiks izstrādāta aptauja, ar kuras palīdzību tiks noteikts kopējo kvalifikāciju minimums.

Otrais uzdevums ir izstrādāt/uzlabot mācību programmas jaunajām kvalifikācijām un sagatavot pamatojumu profesionālās izglītības sniedzējiem.

Projekts ietvers jaunas, 2 gadu ilgas PIA programmas. Tiks izstrādāta atvērta tiešsaistes kursu platforma to izpildei, kā arī tiks izstrādātas vadlīnijas un metodoloģija, kas paredzētas īstenošanai PIA mācību iestādēs.

Trešais uzdevums ir pilotēt jauno mācību programmu uzskaitītajās kvalifikāciju jomās, lai iegūtu atsauksmes no mērķa grupām un novērtētu jauno programmu kvalitāti.

Attālinātie tiešsaistes kursi sevī ietvers vebinārus, tiešsaistes apmācības un elektroniskos pārbaudes darbus. Praktiskā apmācība un kopējā sertifikācija tiks pilotēta, iesaistot skolotājus un skolēnus no projekta partnervalstu profesionālajām izglītības iestādēm.

Ceturtais uzdevums ir panākt jauno kvalifikāciju atzīšanu pēc iespējas vairākās ES valstīs, lai veicinātu darbaspēka starptautisko mobilitāti un jauno mācību programmu integrāciju profesionālajās izglītības programmās.

Projekta laikā tiks izveidotas sadarbības struktūras gan valsts, gan starptautiskā līmenī ar mērķi atbalstīt:

  • Jauno kvalifikāciju atzīšanu;
  • Projekta rezultātu izplatīšanu un tiešsaistes platformas popularizēšanu;
  • Profesionālās izglītības sniedzēju programmu īstenošanu ES valstīs.

Piektais uzdevums ir pilotprojekta rezultātu novērtēšana un pieredzes apmaiņa partneru starpā. Labās prakses piemēri tiks meklēti ne tikai jaunā studiju plāna īstenošanā, bet arī citās aktivitātēs, kas ir izstrādātas un integrētas projektā, uzlabojot rezultātu kvalitāti.

Galvenie izaicinājumi, ar kuriem projekta partneri plāno saskarties:

  1. Jauno kvalifikāciju atzīšana pēc iespējas vairākās partnervalstīs un citās ES valstīs;
  2. Motivēt profesionālās izglītības sniedzējus ārpus projekta partnerības piedalīties projekta aktivitātēs. Izstrādāt instrumentus jauno profesionālās izglītības programmu īstenošanai;
  3. Motivēt studentus iesaistīties jaunajās profesionālās izglītības programmās, sasniegt labākos rezultātus un iegūt darba tirgum trūkstošās un vajadzīgās prasmes.

Projekta ietvaros tiks izveidota starptautiska vērtēšanas komiteja, kurā būs gan valsts, gan starptautiska līmeņa ieinteresētās personas. Tiks sagatavoti ziņojumi, kuros tiks analizēti jauno mācību programmu ieviešanas ārējie šķēršļi un/vai absolventu darba iespējas, tiks izstrādāti ieteikumi, lai tos mazinātu un tie tiks prezentēti dažāda līmeņa politikas veidotājiem.