Skip to main content

O společnosti DIGIS

Vytvoření aliance pro digitální dovednosti s cílem zlepšit programátorské dovednosti.

Cílem projektu je posílit zastoupení dalšího odborného vzdělávání a přípravy (DVPP) a odborného vzdělávání a přípravy (OVP).

Posílit zastoupení dalšího odborného vzdělávání a přípravy v kontextu odborného vzdělávání a přípravy v zúčastněných zemích. Zlepšit propojení mezi vzděláváním a počátečním odborným vzděláváním a přípravou (IVET) zavedením metodik různých cest odborného vzdělávání a přípravy a vytvořením nové kvalifikace v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pro programátora a operátora dronů a vývojáře aplikací virtuální reality (VR).

Odvětví s trvalým růstem

Drony a virtuální realita jsou nejrychleji rostoucími oblastmi nových inteligentních technologií (Průmysl 4.0) s obrovským potenciálem dalšího rozvoje v mnoha dalších odvětvích s přínosem pro evropské hospodářství a společnost.

Tato dvě odvětví přispějí k vytváření nových podniků a pracovních míst, k ochraně životního prostředí a ke zlepšení kvality života.

Drony

94%

Virtuální realita

87%

Virtuální realita

Jedná se o jednu z hlavních rozvíjejících se technologií, která se nyní používá především v zábavním průmyslu. Virtuální realita má však obrovský potenciál i mimo oblast zábavy, např. v architektuře a stavebnictví, zdravotnictví, vzdělávání, automobilovém a leteckém průmyslu, výrobě, cestovním ruchu, maloobchodě atd.

Drony

Její software pořizuje snímky, vytváří mapy a 3D modely a analyzuje data v hospodářských odvětvích: zemědělství, stavebnictví, těžební průmysl, služby atd. Ačkoli jsou drony jednou z nejinovativnějších technologií s využitím v mnoha průmyslových odvětvích a podnicích, profily programátora softwaru pro drony nebo operátora dronů dosud nejsou součástí národních kvalifikačních systémů a požadované digitální dovednosti se v mnoha zemích EU dosud nevyučují v současných učebních plánech odborného vzdělávání a přípravy.

Název

Vytvoření aliance pro digitální dovednosti s cílem zlepšit programátorské dovednosti.

Partnerské země

Česká republika, Litva, Španělsko, Rakousko, Slovensko

Celkový rozpočet

858.439,00 EUR

Celkový rozpočet

01.01.2021 – 31.12.2023

Cíle projektu

Vytvořit nový evropský standard odborné kvalifikace pro tato povolání.

  1. Programátor a operátor dronů
  2. Vývojář aplikací pro virtuální realitu

Tento projekt určí a popíše požadované digitální dovednosti v závislosti na poptávce trhu. Průzkum pomůže definovat minimální společnou kvalifikaci.

01

Vypracovat/zlepšit učební osnovy pro nové kvalifikace a připravit základ pro jejich poskytování poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy.

Projekt bude zahrnovat nové dvouleté programy odborného vzdělávání a přípravy. Bude vyvinuta platforma pro poskytování otevřených online kurzů a budou vypracovány pokyny a metodiky pro implementaci v odborných školách.

02

Testování nových učebních plánů v daných oborech.

Získáme tak přímou zpětnou vazbu od cílových skupin a budeme moci vyhodnotit kvalitu nových programů. Online kurzy budou nabízeny prostřednictvím webinářů, online cvičení a elektronických testů. Praktická výuka a společná certifikace budou testovány za účasti učitelů a studentů partnerů projektu odborného vzdělávání a přípravy.

03

Dosáhnout uznání nových kvalifikací v co největším počtu zemí EU.

To vše s cílem umožnit mezinárodní mobilitu pracovních sil a začlenění nových učebních osnov do vzdělávacích programů veřejných a soukromých poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy v počátečním a dalším vzdělávání. Během projektu budou vytvořeny struktury spolupráce na národní a nadnárodní úrovni s cílem podpořit:

  1. Uznávání nových kvalifikací.
  2. Šíření výsledků projektu, propagace online platformy.
  3. Realizace a poskytování programů poskytovateli dalšího odborného vzdělávání a přípravy v zemích EU.

04

Vyhodnocení pilotních projektů a sdílení zkušeností mezi partnery.

Osvědčené postupy se budou hledat při zavádění nových učebních plánů, ale také při dalších činnostech, které budou v rámci projektu rozvíjeny a integrovány, čímž se zlepší kvalita výsledků. Partneři projektu budou čelit třem hlavním výzvám:

  1. Uznávání kvalifikací co největším počtem zemí účastnících se projektu.
  2. Motivovat neprojektové poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy k účasti na pilotním projektu. Vyvinout nástroje pro zavádění nových programů odborného vzdělávání a přípravy.
  3. Motivovat studenty, aby se přihlásili do nových programů odborného vzdělávání a přípravy, dosáhli co nejlepších výsledků a získali nové dovednosti.

05

Bude zřízen mezinárodní hodnotící výbor zahrnující místní a nadnárodní zúčastněné strany. Budou vypracovány zprávy, které budou analyzovat vnější překážky bránící zavádění nových studijních programů a/nebo zaměstnatelnosti absolventů a navrhovat zmírňující opatření a doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí na různých úrovních státní správy.