Skip to main content

OBCHODNÁ KOMORA ČESKEJ REPUBLIKY

Hospodárska komora Českej republiky (HK ČR) je najvýznamnejším predstaviteľom podnikateľského sektora. Združuje viac ako 16 000 členov organizovaných v 60 komorách v regiónoch a 129 odvetvových združeniach. Viac ako 60 zo 100 najväčších českých firiem je členmi HSĽS. HSĽS bola zriadená zákonom č. 301/1992 Zb. ako nezávislá komora s dobrovoľným členstvom. Poslaním Hospodárskej komory Českej republiky je vytvárať príležitosti pre podnikanie, presadzovať a podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoju podnikania v Českej republike, a tým k celkovej ekonomickej stabilite štátu. Obchodná komora má priamu komunikačnú linku so štátnou správou (vláda, ministerstvá), miestnymi úradmi, odbornými školami, podnikateľmi, firmami, zástupcami odborov, združeniami atď. HCR zamestnáva a spolupracuje s odborníkmi v oblasti vzdelávania a trhu práce, ako aj s legislatívnymi expertmi, ktorí v rámci medzirezortného pripomienkového konania vypracúvajú návrhy pripomienok k navrhovaným právnym predpisom. HK ČR je riadnym členom EUROCHAMBRES.

Kontact:

Dlouhá Lucie
Email: mares@komora.cz
Web: https://www.komora.cz/

Žufanová Dagmar
Email: mares@komora.cz
Web: https://www.komora.cz/

LOTYŠSKÁ OBCHODNÁ KOMORA

Lotyšská obchodná a priemyselná komora (LCCI) je najväčšie združenie podnikateľov v Lotyšsku, ktoré združuje 6000 členov – mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky všetkých regiónov a odvetví, združenia, mestské obchodné kluby a iné odbory podnikateľov. LCCI zastupuje záujmy podnikateľov vo vládnych inštitúciách na štátnej aj regionálnej úrovni a ponúka aj široký zoznam služieb, vďaka ktorému sa zabezpečí, že vo výbornom a úspešnom podnikateľskom prostredí sú vynikajúce spoločnosti. LCCI pracuje v týchto oblastiach:

1) Obchodné prostredie;
2) lobovanie;
3) Konkurencieschopnosť;
4) Vývoz;
5) Rozhodcovské konanie

LCCI je plnohodnotným členom EUROCHAMBRES a Medzinárodnej obchodnej komory.

LCCI má rozsiahle skúsenosti s realizáciou projektov EÚ – prostredníctvom programov Erasmus+, Interreg, Programu Horizont 2020, programu celoživotného vzdelávania, výziev ES atď. Témy projektov zahŕňajú školenia MSP, export, podnikateľskú politiku, témy odborného vzdelávania a prípravy, podporu klastrov a rozvoj, ďalšie relevantné témy pre podnikanie.”

Kontakt:

Mr. Jānis Tilibs
E-mail: janis.tilibs@chamber.lv

Mr. Jurijs Dubatovka
E-mail: jurijs.dubatovka@chamber.lv
Web: www.chamber.lv/en

OBCHODNÁ KOMORA TERRASSA

Obchodná a priemyselná komora terrassa (CCI ES) patrí do 88 španielskych obchodných a priemyselných komôr a je jednou z najdôležitejších katalánskych komôr z hľadiska počtu zastúpených spoločností (približne 30 000 všetkých sektorov) a hospodárskej váhy oblasti (80 % celkového katalánskeho vývozu, ktorý zase predstavuje 25 % celkového vývozu v Španielsku).

Terrassa vyvinula vlastnú metodiku internacionalizačných programov pre MSP, školenia (pre študentov a zamestnancov spoločnosti); a start-upy poradenstvo a školenia. Obchodná komora Terrassa je partnerom a koordinuje rôzne európske a medzinárodné projekty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Terrassa je zodpovedná za implementáciu záručného programu španielskych komôr pre mládež, kde učňovská príprava a stáže zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní zamestnateľnosti mládeže.

Kontakt:

E-mail: internationalprojects@cambraterrassa.org
Web: https://www.cambraterrassa.org/

TECHNOLOGY CENTRE PRAGUE

Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky (TC AV ČR) bolo založené v roku 1994 ako neziskové záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi sú ústavy Akadémie vied Českej republiky: Fyzikálny ústav SAV, Mikrobiologický ústav SAV, Ústav základov chemických procesov SAV, Ústav fyziky plazmy SAV, Ústav molekulárnej genetiky SAV a Ústav riadenia technológií SAV. TC je kľúčovou národnou inštitúciou pre infraštruktúru výskumu a vývoja a vykonáva orientovaný výskum v oblasti vedy, technológií a inovácií. TC je zdrojom aktuálnych informácií o európskom výskume, vývoji a inováciách. TC tiež podporuje rast a rozvoj inovatívnych firiem a medzinárodný transfer technológií.

Kontakt:

Barbora Vacátková
E-mail: vacatkova@tc.cz
Web: www.tc.cz

CZECH VR AGENCY, s.r.o.

Czech VR Agency bola založená v roku 2016. Počiatočná aktivita s virtuálnou realitou vznikla s myšlienkou, ako podporiť českú ekonomiku a tiež čo nové priniesť spoločnosti. Virtuálnu realitu vnímame ako veľmi progresívnu oblasť. Prvým krokom bola organizácia Czech VR festivalu, z ktorého prvý bol v roku 2017. 60 rečníkov prišlo od nás a zo zahraničia. Odborníci z NASA a investori zo zahraničia. Po konferencii nám bolo povedané, že by chceli pokračovať v takomto postupe. Chceli vytvoriť VR centrum, ktoré bude podporovať VR korporácie a výskumné organizácie. Czech VR Agency uviedla založenie AVRAR (Asociácia virtuálnej a rozšírenej reality) a je zakladajúcim členom AVRAR. V roku 2018 sme získali grant “ÉTA” od TAČR (Technologická agentúra Českej republiky) na náš projekt aktivácie starších ľudí vo VR. Náš projekt bol druhý najlepší z celkového počtu 360.

Naše aktivity sú zamerané najmä na vzdelávacie podujatia a workshopy. Okrem českého VR festu organizuje Czech VR Agency vzdelávacie podujatia, na ktorých učíme účastníkov programovať a rozvíjať. Nováčikovia sú samozrejme predstavení virtuálnej realite (VR) a majú možnosť otestovať tieto technológie. Majú tiež možnosť dozvedieť sa o využití VR v českom školskom systéme, v priemysle, zdravotníctve a audiovizuálnej tvorbe. Definícia, ktorá nás opisuje = prepojenie súkromného akademického a verejného sektora, znamená spoločnosti, školy a štát.

Kontakt:

Jakub Stejskal
E-mail: james.stejskal@gmail.com

ROBODRONE INDUSTRIES, s.r.o.

Robodrone Industries je popredným výrobcom dronov pre priemyselné použitie. Naše lietadlá sa vyznačujú vysokou robustnosťou, nízkymi prevádzkovými nákladmi a minimálnymi požiadavkami na prevádzku. Kľúčovými vlastnosťami sú dlhá výdrž, vysoká nosnosť a vynikajúca manévrovateľnosť. Robodrony operujú všade tam, kde je nasadenie vrtuľníka alebo personálu nebezpečné, nákladné alebo technicky komplikované. Na mladom trhu bezpilotných leteckých systémov pôsobíme od roku 2013, keď sme spustili hexakoptér Kingfisher. Získala si dôveru a nasadili ju mnohí zákazníci komerčného a verejného sektora, vďaka ktorým neustále zlepšujeme a diverzifikujeme našu výrobu. V súčasnosti máme líniu 5 typov RPAS od malého tvarového faktora, ako je Hornet, až po veľkoplošné kategórie ako Sparrow a Falcon. Falcon je tiež jedinečný v dizajne a predstavuje novú kategóriu RPAS VTOL kombinujúcu dizajn pevnej delty krídel a 4 rotorových copterov.

Sme aktívni v oblasti vývoja aplikácií, navrhovania a výroby bezpilotných leteckých systémov a príslušenstva. S našimi partnermi sme vyvinuli komplexné riešenia v mnohých priemyselných vertikálach, najmä v oblasti bezpečnosti, logistiky a pátrania a záchrany. V oblasti bezpečnosti robodrone spolupracuje s ďalšími spoločnosťami na zabezpečení systému perimetrovej ochrany objektov strategickej infraštruktúry alebo oblastí, ako sú letiská, elektrárne, zásobníky paliva alebo diaľkové linky. Riešenie zahŕňa nielen detekciu a sledovanie votrelcov, ale aj aktívne techniky aktívnej obrany proti nepriateľským dronom a iným zariadeniam.

V logistickej vertikálnej robodrone negineers zvládli špičkovú technológiu LIDAR na navigáciu našich dronov bez použitia technológie GPS, ktorá umožňuje autonómnu prevádzku vo vnútornom prostredí. Zahŕňa rôzne scenáre zásob vo veľkých skladovacích zariadeniach, detekciu objektov atď.

Pri pátraní a záchrane robodrone vyvinul s partnermi riešenie na detekciu signálov mobilných telefónov. Umožňuje rýchlu detekciu stratených ľudí v komplexnom teréne, kde by štandardné postupy vyhľadávania trvalo neprijateľné množstvo času.

Robodrone má zručnosti v oblasti dizajnu dronov, výroby, získavania údajov, spracovania údajov a navrhovania softvérových riešení, ktoré rozširujú službu dronov na zmysluplné riešenia. Robodrone má tiež skúsenosti s výcvikom pilotov vrátane zamerania sa na scenár CONOP a správania pilotov smerom k bezpečnosti ako najvyššej priority.

Robodrone bola prvou spoločnosťou v Českej republike, ktorá získala povolenie od Českého úradu civilného letectva na vykonávanie areálnych prác v roku 2014. Preto Robodrone neustále buduje odborné znalosti v procesoch pre profesionálnu rutinné operácie dronov a bezpečnostné opatrenia, ktoré musí každý operátor dronu implementovať.

Kontakt:

Jana Fleissigová
E-mail: jana.fleissigova@robodrone.com

Jiří Karpeta
E-mail: jiri.karpeta@robodrone.com
Web: www.robodrone.com

EUROPEAN CENTRE OF ENTREPRENEURSHIP COMPETENCE AND EXCELLENCE

Európske centrum podnikateľských kompetencií a excelentnosti (ECECE) je nezisková organizácia určená na pomoc podnikateľom a inštitúciám odborného vzdelávania pri budovaní udržateľných a inovatívnych podnikov, úsilí o inovatívne medziodvetvové siete a nové začínajúce podniky. ECECE podporuje nové nápady a hodnoty na vytváranie nových stratégií pre zmenu systému a budovanie podnikateľskej kultúry prostredníctvom celého prístupu mozgu a dizajnového myslenia. Cieľom je zvýšiť kolektívnu schopnosť a pozitívne ovplyvniť potrebu inovácií v podnikateľskom prostredí. ECECE spolupracuje prostredníctvom svojej siete medzinárodných expertov s rôznymi inštitúciami v celej Európe a v súčasnosti je partnerom spoločnosti Stadtschulrat für Wien, región Kärnten (projekt CONSENSO – Alpský vesmírny program na roky 2014 – 2020) a a s Kärntner Volkshochschulen o projekte ERASMUS+ ACDC (výzva 2017) na vypracovanie obchodného modelu na podporu podnikania a sociálnych podnikov.

Kontakt:

Riccardo Cariani
E-mail: projects@ecece.org
Web: http://www.ecece.org

SMÍCHOVSKÁ STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA

Smíchovská stredná priemyselná škola poskytuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti najmodernejších informačných technológií, najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti, internetu vecí a vizualizácie 3D objektov, programovania a najnovšie aj virtuálnej reality. Kvalitné vzdelávanie umožňuje kombinácia moderne vybavených odborných pracovísk s kvalifikovaným pedagogickým vedením. Veľký dôraz sa kladie aj na tvorivý potenciál študentov. Napríklad: Každý žiak 3. a 4. ročníka navrhne zadanie svojho študentského projektu, ktoré pripravuje a konzultuje s učiteľmi počas školského roka. Okrem štandardnej výučby sa stredná škola VET IT aktívne zapája aj do projektov na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Na Smíchovskej strednej priemyselnej škole študuje približne 600 študentov.

Kontakt:

Jakub Jarolímek
email: jakub.jarolimek@ssps.cz

Filip Zíka
E-mail: filip.zika@ssps.cz
Web: https://www.ssps.cz/

ESTUDIO AGORA SAU / STREDNÁ TECHNICKÁ ŠKOLA ES

Naša škola je súkromná škola s približne 1600 žiakmi. Patríme do skupiny škôl NACE s 23 školami po celom svete. V roku 2016 sme otvorili novú linku: VET (obraz a zvuk) . V prvom ročníku sme mali spolu 18 študentov (v 2 rôznych kurzoch: a Technik v audiovizuálnych projektoch a šou). V tomto školskom roku máme 73 študentov (pridali sme 2 nové kurzy: Technik zvuku pre audiovizuálne projekty a šou a 3D animácia).

Vždy, keď je to možné, využívame pri výučbe našich študentov čo najviac reálnych projektov (učenie sa praxou). Niektoré z vecí, ktoré robili minulý rok, boli:

  • Zorganizovali otvárací ceremoniál pre VET,
  • vytvorili 2 krátke filmy,
  • 1 videoklip pre katalánsku hudobnú skupinu (https://yuotu.be/33TxMWWD58E )
  • Slávnostné odovzdávanie cien pre skupinu NACE (Agora patrí do skupiny),
  • nahrávanie (multicam) divadelného predstavenia a vytvorenie DVD s predstavením…
  • Účasť na natáčaní traileru k filmu The Conversation (Corey Johnson, spolupráca s In Extremis Films) a na natáčaní filmu Bohemia (rež: Anna Petrus, učiteľka našej školy, a Jordi Comellas ako producent)
  • Niektorí naši študenti majú televízny kanál s názvom La Taquilla Films

V roku 2020 sa všetky skupiny zúčastnili na podujatí NACE (Medzinárodný hudobný festival) v našej škole a skupina 3D animácie vytvorila a animovala “Elvisa”, ktorý bol spoluorganizátorom počas týždňa Medzinárodného hudobného festivalu.

Sme členmi Alianza para la FP Dual (Bertelsmannova nadácia).

Vždy, keď môžeme, využívame čo najviac reálnych projektov na výučbu našich študentov (learning by doing).

Sme poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy špecializovaným na oblasť obrazu a zvuku. Naši študenti strávia 380 až 1 000 hodín vzdelávaním a prácou v spoločnostiach, ktoré patria do odvetvia obrazu a zvuku. Každá spoločnosť pridelí študentovi tútora a my s ním udržiavame kontakt, aby sme sledovali priebeh. Na konci sa ich pýtame na informácie o študentovi a tiež na to, čo vidia, čo by malo byť zahrnuté do ich formovania ako budúcich odborníkov. Snažíme sa do našich kurzov zakomponovať to, čo sektor vyžaduje.

Kontakt:

Monica Socias
E-mail: monica.socias@agorasantcugat.edu.es
Web: https://agorasantcugat.com/

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA

Prešovská krajská komora (CCI SK) začala svoju novú históriu v roku 1998. Hlavnou úlohou CCI SK je podporovať a podporovať podnikateľskú činnosť členov, ako aj podporovať konkurencieschopnosť spoločnosti prostredníctvom vzdelávania a ďalších služieb. Jednou z aktivít je spolupráca s obchodnými komorami v zahraničí (obchodné misie, workshopy, kooperatívne stretnutia, zverejňovanie obchodných ponúk, vyhľadávanie obchodných partnerov, výmena obchodných a politických dokumentov a iných informácií atď.). Ďalšou dôležitou činnosťou je zverejňovanie obchodných ponúk a ďalších obchodných informácií pre podniky. V posledných rokoch sa SCCI PRC podieľala na mnohých projektoch LEONARDO a tiež na štrukturálnych fondoch EÚ – ESF, CIP EQUAL, INTERREG IIIA a 6. RP, ERASMUS+ s cieľom posilniť hospodársky rozvoj regiónu zvýšením konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom vzdelávania a iných služieb Členmi CCI SK sú nielen rôzne typy výrobných spoločností alebo spoločností, ktoré ponúkajú služby, ale aj stredné školy.

Väčšina z nich sa zameriava na vzdelávanie špecialistov pre elektrotechnický alebo strojársky priemysel.

Kontakt:

Helena Virčíková
E-mail: helena.vircikova@sopk.sk
Web: https://www.sopk.sk/

SPOJENÁ ŠKOLA / STREDNÁ TECHNICKÁ ŠKOLA

História Spojenej školy sa začala písať v roku 1958, keď československá národná spoločnosť ZPA Dukla Prešov začala budovať školiace centrá, kde začali vzdelávať svojich novo najatých zamestnancov.

V súčasnosti je Spojená škola vzdelávacím subjektom, ktorý právne a ekonomicky spája dve vzdelávacie odbory Stredná technická škola a Gymnázium. Poskytujeme vysoké štandardy vzdelávania pre 594 študentov. Škola poskytuje veľa príležitostí na rozšírenie vedomostí v teoretickom vzdelávaní a praktickej odbornej príprave aj pre najnáročnejších študentov. Škola je vybavená špičkovými IT zariadeniami a závodmi. Ponúkame aj duálne vzdelávanie, ktoré pripravuje študentov na ich budúce zamestnanie v reálnych pracovných podmienkach.

Kontakt:

Ján Holub
E-mail: riaditel@spojenaskola.sk

Zuzana Procházková
E-mail: zuzana.prochazkova@spojenaskola.sk
Web: https://spojenask.edupage.org/