WP5 – results

Identifikácia príkladov osvedčených postupov, uznávanie a registrácia nových kvalifikácií

Na základe výstupu “Opis vnútroštátnych postupov identifikácie a uznávania nových kvalifikácií odborného vzdelávania a prípravy “ (work package 6, krok 4).

Analýza porovnáva legislatívne a metodologické postupy uplatňované v rôznych partnerských krajinách a hodnotí ich z hľadiska ich účinnosti, transparentnosti (t. j. schopnosti zapojiť všetky príslušné zainteresované strany) a kvality. V analýze sa potom určia najlepšie postupy, ktoré prispejú k účinnému riešeniu nedostatku zručností.

Konečné odporúčania na zlepšenie národných kvalifikačných systémov rekvalifikácie (uznávania) sa zhrnú na konci analytickej fázy.

Zistenia a odporúčania sa predložia príslušným verejným orgánom a zainteresovaným stranám počas vnútroštátnych seminárov a záverečnej konferencie projektu, najmä vnútroštátnym orgánom a sociálnym partnerom zodpovedným za riadenie procesov.

Očakávaný rozsah analýzy: približne 10-15 strán

Termín: 31.10.2021

Jazyk: Angličtina

Rozsiahla bariérová analýza zavádza nové programovacie učebné osnovy

Vo výstupe sa budú analyzovať prekážky súvisiace najmä:

  • začlenenie nových programov odborného vzdelávania a prípravy do existujúcich programov odborného vzdelávania a prípravy
  • pracovné príležitosti absolventov
  • medzinárodná mobilita učiteľov (inštruktorov), študentov a absolventov a cezhraničná spolupráca
  • spolupráca medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy a spoločnosťami pri vykonávaní učebných osnov.

Konečné odporúčania budú adresované regionálnym, vnútroštátnym a európskym orgánom zodpovedným za učebné osnovy stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy a zdôraznia potrebné legislatívne a iné politické zmeny, ktoré sa majú prijať na podporu zavedenia nových programov odborného vzdelávania a prípravy.

Termín: 31.10.2022

Jazyk: Angličtina

Súhrnná hodnotiaca správa pilota

Na základe výsledkov účastníkov záverečných skúšok, ako aj činnosti účastníkov a predbežných výsledkov odhalených online platformou kurzov, ich spätnej väzby a ďalších informácií bude záverečná správa:

  • zručnosti absolventov nadobudnuté počas pilotnej fázy a ich úroveň schopnosti reagovať na potreby trhu stanovené v WP1
  • koncepcia a návrh online platformy kurzov a možnosti zlepšenia.
  • návrh a návrh programov odborného vzdelávania a prípravy a možnosti zlepšenia
  • potrebné podmienky a iné požiadavky nových programov odborného vzdelávania a prípravy, aby ich poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy mohli hladko vykonávať.

Termín: 30.11.2023

Jazyk: Angličtina