Na platforme otvoreného online kurzu a jeho obsahu už pracujeme!

Hlavným cieľom tohto projektu je zosúladiť vzdelávanie v oblasti IKT s potrebami trhu práce a budovať kapacity poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, aby sa mohli lepšie prispôsobiť digitálnej transformácii, a to prostredníctvom zavedenia metodík individuálneho odborného vzdelávania a prípravy, ktorými sa vytvorí nová kvalifikácia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy programátor a operátor dronov a programátor (vývojár) aplikácií virtuálnej reality (VR).

Prvým krokom na dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie nového európskeho štandardu odbornej kvalifikácie, ktorý bude pripravený koncom júna 2021.

Ďalším krokom je identifikácia a opis digitálnych zručností, ktoré si vyžaduje dopyt na trhu, a následný vývoj / zlepšenie učebných osnov pre nové kvalifikácie.

Výsledkom týchto aktivít bude vytvorenie nových dvojročných programov odborného vzdelávania a prípravy pre tieto kvalifikácie. Nástrojom na poskytovanie týchto programov je otvorená platforma online kurzov, na ktorej v súčasnosti pracuje tím nášho projektového partnera Czech VR Agency (odborníci na virtuálnu realitu).

Českí odborníci na drony, partneri Robodrone, pracujú aj na obsahu platformy, ktorý pozostáva z jednotlivých lekcií, najmä vo forme videí s hovoreným komentárom v angličtine. Každá lekcia pozostáva z približne 12 takýchto videí.

Pre potreby dvojročného programu odborného vzdelávania a prípravy sa vypracuje celkom:

  • pre virtuálnu realitu 34 hodín (v prvom ročníku) a 17 hodín (v druhom ročníku),
  • pre drony 28 lekcií (v prvom ročníku) a 16 lekcií (v druhom ročníku)

Online vzdelávacia platforma, ktorá bude centrom podujatí v rámci vzdelávacieho programu zameraného na nové kvalifikácie, bude stimulovať vznik nových podnikov a pracovných miest v oblasti virtuálnej reality a dronov, ktoré sú vďaka svojej technológii a sofistikovanosti najrýchlejšie rastúcimi oblasťami v priemysle 4.0.

Po spracovaní požadovaného obsahu už nič nebude brániť spusteniu pilotnej verzie online vzdelávacej platformy, kde si študenti a učitelia našich partnerov, ktorí sú poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy v rámci tohto projektu, budú môcť vyskúšať nové učebné osnovy.