O DIGIS

O PROJEKTE DIGIS

HLAVNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov

Budovanie aliancie digitálnych zručností na zlepšenie
programátorských kompetencií. DigiS

Partnerské krajiny

Česká republika, Lotyšsko, Španielsko, Rakúsko, Slovensko.

Celkový rozpočet

858.439,00 EUR

Obdobie projektu

01.01.2021 – 31.12.2023

Program

Erasmus+

ZÁMERY A CIELE PROJEKTU

Projekt bude budovať kapacity poskytovateľov OVP, aby sa lepšie prispôsobili digitálnej transformácii, Celkovým cieľom je zosúladiť vzdelávanie v oblasti IKT s potrebami trhu práce.

PRVÝM špecifickým cieľom je vytvoriť novú európsku normu odbornej kvalifikácie pre tieto povolania:

  1. Programátor a operátor dronov.
  2. Programátor a vývojár aplikácií virtuálnej reality

V rámci projektu sa identifikujú a opíšu digitálne zručnosti, ktoré si vyžaduje dopyt na trhu. Prieskum pomôže definovať spoločné kvalifikačné minimum.

DRUHÝM špecifickým cieľom je vypracovať/vylepšiť učebné osnovy pre nové kvalifikácie a pripraviť podklady pre ich poskytovanie poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy.

Projekt bude zahŕňať nové 2-ročné programy odborného vzdelávania a prípravy. Na ich realizáciu sa vytvorí platforma otvorených online kurzov a vypracujú sa usmernenia a metodiky na ich realizáciu napostgraduálnych školách.

TRETÍM cieľom projektu je pilotné overenie nových učebných osnov v riešených kvalifikačných oblastiach s cieľom získať spätnú väzbu od cieľových skupín a posúdiť kvalitu nových programov.

Online dištančné kurzy sa budú ponúkať prostredníctvom webových seminárov, online cvičení a elektronických testov. Praktická príprava a spoločná certifikácia sa budú pilotne realizovať za účasti učiteľov a študentov z partnerských krajín projektu odborného vzdelávania a prípravy.

ŠTVRTÝM cieľom projektu je dosiahnuť uznanie nových kvalifikácií v čo najväčšom počte krajín EÚ, umožniť medzinárodnú mobilitu pracovnej sily a integráciu nových učebných osnov do programov odborného vzdelávania a prípravy verejných a súkromných poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy v rámci počiatočného a ďalšieho vzdelávania.

Počas projektu sa vytvoria štruktúry spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni s cieľom podporiť:

  • uznanie spoločných kvalifikácií
  • šírenie výstupov projektu, propagácia online platformy.
  • implementácia a poskytovanie programov poskytovateľmi OVP v krajinách EÚ.

PIATYM cieľom projektu je vyhodnotenie pilotných projektov a výmena skúseností medzi partnermi. Dobrá prax sa bude hľadať pri realizácii nových študijných plánov, ale aj pri ďalších aktivitách, ktoré sa vyvíjajú a integrujú do projektu, čím sa zlepší kvalita výsledkov.

Partneri projektu budú čeliť trom hlavným výzvam:

  1. Uznávanie kvalifikácií čo najväčším počtom partnerských krajín a krajín EÚ.
  2. Motivovanie poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy mimo projektu k účasti na pilotnej akcii. Vypracovanie nástrojov na implementáciu nových programov odborného vzdelávania a prípravy.
  3. Motivovanie študentov, aby sa zapísali do nových programov OVP, dosiahli čo najlepšie výsledky a získali zručnosti, ktoré predtým na trhu chýbali.

Vytvorí sa medzinárodný hodnotiaci výbor, ktorý bude zahŕňať miestne a nadnárodné zainteresované strany. Vypracujú sa správy, v ktorých sa budú analyzovať vonkajšie prekážky zavádzania nových študijných programov a/alebo zamestnateľnosť absolventov, navrhnú sa opatrenia na ich zmiernenie a odporučia sa politiky pre rozhodovacie orgány na rôznych vládnych úrovniach.