WP6 – results

Projekta vizuālās identitātes paka

Projekta mājas lapa

Čehijas VR Aģentūra izstrādās projekta mājas lapu. Tās uzturēšana un atjaunināšana būs Terasas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārziņā. Mājaslapā būs atrodama informācija par projekta mērķiem, aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem, kā arī atjaunināta kontaktinformācija un saite uz tiešsaistes kursu platformu. Projekta mājaslapa tiks iztulkota visu projekta partneru valsts valodās: čehu, latviešu, slovāku, spāņu un vācu.

Projekta logo, banneris un dokumentu veidnes

Projekta logo un banneri izstrādās Terasas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Logo tiks izmantots projekta mājaslapā un visos projekta rezultātos. Banneri tiks izvietoti visos informācijas izplatīšanas pasākumos.

Termiņš: 01.01.2021

Valoda: Angļu, Čehu, Latviešu, Slovāku, Spāņu, Vācu

Nacionālā informācijas kampaņa

Nacionālais diseminācijas plāns

Katrs partneris sagatavos nacionālo diseminācijas plānu savai valstij. Tā mērķis ir izveidot komunikācijas stratēģiju un meklēt saikni starp projekta aktivitātēm un citu nozaru projektiem, rezultātiem un iniciatīvām valsts līmenī.

Informācijas kampaņa sociālajos medijos un internetā

Internetā un plašsaziņas līdzekļos tiks īstenota informācijas kampaņa, lai veicinātu un popularizētu atvērto tiešsaistes kursu platformu. Kampaņas tiešā un galvenā mērķauditorija būs studenti un skolotāji/pasniedzēji, kuri strādā programmēšanas nozarē. Tiešie mērķauditorijas dalībnieki būs aicināti reģistrēties atvērtajā tiešsaistes kursu platformā.

Preses relīzes

Gadījumos, kad projektā tiks sasniegti galvenie starpposma mērķi (piemēram, pilotprogrammas ieviešana tiešsaistē un kursi vai jaunu darba kvalifikāciju atzīšana no atbildīgo iestāžu puses) vai galvenie projekta rezultāti (piemēram, barjeru analīze par tālākajām uzņēmējdarbības attīstības iespējām apskatītajās jomā) būs sasniegti, tiks sagatavots un izplatīts ziņojums preses avotiem, kas tālāk tiks publicēts.

Raksti presē skolotājiem/pasniedzējiem

Raksti un reklāmas tiks publicētas profesionālajā presē skolotājiem/treneriem.

Prezentācijas nacionālajai profesionālās izglītības asociācijai un/vai profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem

Projekta mērķi, plānotie un gala rezultāti tiks prezentēti profesionālās izglītības asociācijām un IKT nozares pārstāvjiem, valsts konferences laikā.

Prezentācijas valsts iestādēm, kas finansē un uzraugo profesionālo vidējo izglītību

Projekta rezultāti tiks prezentēti arī vietējām, reģionālajām un valsts organizācijām, kas ir atbildīgas par valsts profesionālo izglītības iestāžu uzraudzīšanu un/vai finansēšanu.

Prezentācijas valsts uzņēmumu apvienībām/biedrībām

Projekta mērķi, plānotie un gala rezultāti tiks prezentēti uzņēmumu apvienībām/biedrībām, kas darbojas aplūkotajās nozarēs, piemēram, dronu ražošana vai VR programmēšana.

Roadshow

Noslēguma roadshow, izmantojot ekspertpartneru aprīkojumu, sniegs ieskatu studentu izstrādātajos projektos, kas tapa pilotposma laikā, reģionālajām ieinteresētajām personām un galvenokārt profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem un to uzraugošajām valsts iestādēm. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar šī projekta rezultātiem, dronu un VR pielietojumu, sociālajiem, ekonomiskajiem un uzņēmējdarbības saistītiem ieguvumiem un to iespējamo nodarbināšanu dažādās ekonomiskajās nozarēs. Katrā projekta partnervalstī ir paredzēts izveidot 2 nedēļu ilgu roadshow.

Nacionālā noslēguma konference

Nacionālā noslēguma konference norisināsies projekta 31.-32. mēnesī novērtēšanas posmā. Tās mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar pilotposma izmēģinājuma rezultātiem un apspriest tos. Konferencē tiks aicināti piedalīties mērķgrupas pārstāvji un ieinteresētās personas, tostarp valdības pārstāvji. Paredzamais dalībnieku skaits 50-100.

Termiņš: 31.12.2023

Valoda: Angļu, Čehu, Latviešu, Slovāku, Spāņu, Vācu

Starptautiska informācijas kampaņa

Starptautiskais diseminācijas plāns

Projekta koordinators sagatavos starptautisku diseminācijas plānu. Tā mērķis ir izveidot komunikācijas stratēģiju un meklēt saikni starp projekta aktivitātēm un citu nozaru projektiem, rezultātiem un iniciatīvām valsts līmenī. Īpaša uzmanība tiks pievērsta aktivitātēm, kuras koordinē un plāno EUROCHAMBRES, kas ir projekta asociētais partneris Eiropas mēroga diseminācijas pasākumos (lūdzu skatiet viņu vēstuli šī dokumenta beigās).

Informācijas kampaņa sociālajos medijos un internetā

Internetā un plašsaziņas līdzekļos tiks īstenota informācijas kampaņa, lai veicinātu un popularizētu atvērto tiešsaistes kursu platformu. Kampaņas tiešā un galvenā mērķauditorija būs studenti un skolotāji/pasniedzēji, kuri strādā programmēšanas nozarē. Tiešie mērķauditorijas dalībnieki būs aicināti reģistrēties atvērtajā tiešsaistes kursu platformā.

Preses relīzes

Gadījumos, kad projektā tiks sasniegti galvenie starpposma mērķi (piemēram, pilotprogrammas ieviešana tiešsaistē un kursi vai jaunu darba kvalifikāciju atzīšana no atbildīgo iestāžu puses) vai galvenie projekta rezultāti (piemēram, barjeru analīze par tālākajām uzņēmējdarbības attīstības iespējām apskatītajās jomā) būs sasniegti, tiks sagatavots un izplatīts ziņojums starptautiskajiem preses avotiem, kas tālāk tiks publicēts.

Raksti presē skolotājiem/pasniedzējiem

Raksti un reklāmas tiks publicētas starptautiskajā profesionālajā presē skolotājiem/treneriem.

Prezentācijas Eiropas profesionālās izglītības asociācijām un/vai profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem

Projekta mērķi, plānotie un gala rezultāti tiks prezentēti profesionālās izglītības asociācijām un IKT nozares pārstāvjiem, starptautisko konferenču laikā.

Prezentācijas Eiropas uzņēmumu apvienībām/biedrībām

Projekta mērķi, plānotie un gala rezultāti tiks prezentēti starptautiskām uzņēmumu apvienībām/biedrībām, izmantojot to profesionālās iniciatīvas, darba grupas un platformas.

Projekta vienas dienas noslēguma konference Briselē

Šī konference būs paredzēta projekta mērķauditorijas un ieinteresēto personu pārstāvjiem, tostarp Eiropas Komisijai un tās aģentūrai, kā arī citām ES iestādēm. Paredzamais dalībnieku skaits aptuveni 50.

Termiņš: 31.12.2023

Valoda: Angļu valodā

Procedūru apraksts par jauno profesionālās izglītības kvalifikāciju noteikšanu un atzīšanu

Ir paredzams, ka vismaz 3 no 6 projekta partneru valstīm, tiks atzīti un reģistrēti jauno kvalifikāciju standarti.

Šis būs šīs darba pakas 4. posma rezultāts, kas saistīts ar jaunu kvalifikāciju atzīšanu, ko veic valsts iestādes.

Rezultāts ir ļoti svarīgs plānošanai valsts līmenī, kam būs jāatbilst nacionālajām prasībām: paredzams, ka atzīšanas process un tā ilgums katrā projekta partnervalstī.

Valsts iestāžu prasības attiecībā uz jaunajiem kvalifikācijas standartiem tiks atspoguļotas projekta 33.-35. mēnesī, kad tiks pabeigtas jaunās profesionālās izglītības programmas.

Tajā pašā laikā rezultāts tiks izmantots barjeru analīzes sastādīšanai 5. darba pakā (Novērtēšana), salīdzinot likumdošanas un metodoloģiskās procedūras projekta partnervalstu starpā. Analīzē tie tiks novērtēti pēc to efektivitātes, pārredzamības (t.i., spējas iesaistīt visas attiecīgās ieinteresētās puses) un kvalitātes viedokļa.

Gala ieteikumi jauno kvalifikāciju reģistrēšanai (atzīšanai), nacionālo sistēmu uzlabošanai tiks noslēgti analītiskā posma beigās.

Atzinumi un ieteikumi tiks iesniegti attiecīgajām valsts iestādēm un ieinteresētajām personām projekta nacionālo semināru un gala konferences laikā.

Termiņš: 31.03.2021

Valoda: Angļu valodā