WP5 – results

Labās prakses piemēri attiecībā uz jauno kvalifikāciju noteikšanu un atzīšanu

Balstoties uz dokumentu “Valsts procedūru apraksts jaunu profesionālo kvalifikāciju noteikšanai un atzīšanai” (6. darba paka, 4. posms).

Analīzē tiks apskatītas un salīdzinātas likumdošanas un metodoloģiskās procedūras, kas tiek piemērotas dažādās partnervalstīs, un tās tiks novērtētas pēc to efektivitātes, pārredzamības (t.i., spējas iesaistīt visas svarīgās ieinteresētās personas) un kvalitātes. Pēc tam, analīzes rezultātā tiks noteikti labās prakses piemēri, kas palīdzēs efektīvi risināt prasmju trūkuma problēmu.

Gala ieteikumi par jaunu kvalifikāciju noteikšanas un reģistrācijas (atzīšanu) uzlabošanu valsts sistēmā, tiks apkopoti analītiskā posma beigās.

Atzinumi un ieteikumi tiks prezentēti attiecīgajām valsts iestādēm, galvenokārt valsts iestādēm un sociālajiem partneriem, kas ir atbildīgi par procesu pārvaldību, un ieinteresētajām personām semināros un projekta noslēguma konferencē.

Paredzamais analīzes apjoms: 10-15 lappuses

Termiņš: 31.10.2021

Valoda: Angļu valodā

Barjeru analīze, ieviešot jaunas mācību programmas programmēšanā

Darba rezultātā tiks analizētas barjeras, kas galvenokārt ir saistītas ar:

  • Jaunu profesionālo izglītības programmu integrēšana esošajās profesionālās izglītības programmās
  • Darba iespējas absolventiem
  • Skolotāju (pasniedzēju), studentu un absolventu starptautiskā mobilitāte un pārrobežu sadarbība
  • Profesionālās izglītības sniedzēju un uzņēmumu sadarbība mācību programmu īstenošanā.

Gala ieteikumi tiks adresēti reģionālajām, valsts un ES iestādēm, kas ir atbildīgas par profesionālās izglītības mācību programmām, un iekļaus visas nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos un citās politiskajās jomās, ko nepieciešams pielāgot , lai veicinātu jauno profesionālo izglītības programmu ieviešanu.

Termiņš: 31.10.2022

Valoda: Angļu valodā

Visaptverošais pilotposma novērtējuma ziņojums

Pamatojoties uz dalībnieku rezultātiem noslēguma eksāmenos, kā arī uz dalībnieku aktivitāti un starpposma rezultātiem, ko atklāj tiešsaistes kursu platforma, pamatojoties uz viņu atsauksmēm un citu informāciju, gala zinājumā tiks izvērtēts:

  • Absolventu prasmes, kas iegūtas pilotposmā un to spējas reaģēt uz WP1 noteiktajām tirgus vajadzībām
  • Tiešsaistes kursu platformas koncepts un struktūra, kā arī iespējas uzlabojumiem
  • Profesionālās izglītības programmu koncepts un izstrāde, kā arī iespējas uzlabojumiem
  • Nepieciešamie apstākļi un citas prasības attiecībā uz jaunajām profesionālās izglītības programmām, lai profesionālās izglītības sniedzēji tās varētu īstenot bez grūtībām.

Termiņš: 30.11.2023

Valoda: Angļu valodā